Finalsan Plus, Rikkakasvien torjunta-aine 750ml heti käyttövalmis

26,50 

  • Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.
  • 31,02 g/l pelargonihappo, 4,95 g/l maleiinihydratsidi
  • tehoaa myös vuohenputkeen, peltokortteeseen, sammaliin ja leviin
  • vaikuttaa juuriin saakka
  • biologisesti hajoava

käyttö:

  • käyttövalmis ruiskute
  • rikkakasvit on kasteltava läpimäriksi, jotta ne saisivat optimaalisen määrän tehoainetta

sisältö: 750 ml

Kuvaus

Merkintä – (EY) No 1272/2008 [CLP/GHS]

GHS07
Huomiosana  Varoitus

Vaarallisuutta osoittavat lausekkeet
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Turvallisuusohjeet

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P103 Lue merkinnät ennen käyttöä.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+ JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
P338 Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.

Linkistä alta löydät myyntipäällyksen tekstin:

https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi/KareDocs/3046Myyntipaallyksenteksti.pdf

Tarkista saatavuus myymälästä.

Pin It on Pinterest